Điều kiện cần và điều kiện đủ

Suốt cuộc đời, người ta sẽ cần những cái gì và cảm thấy đủ khi nào? Cái gì là điều kiện cần và điều kiện đủ trong cuộc đời con người? Giống Toán học ha, phải có điều kiện cần và điều kiện đủ để giải ra được đáp số. Có người tưởng nhầm điều … Continue reading Điều kiện cần và điều kiện đủ